5G Mobilt Bredband – Olja och Gas

5G mobilt bredband, som erbjuder massiv maskintypskommunikation, hög bandbredd och extremt låg latens blir hörnsten i framtida olje- och gasnätverk och ytterligare möjliggör flera nya verksamhetsområden.

Mellanöstern och Nordafrika är en av världens största kolvätemarknader, med cirka 50% av de totala globala råoljereserverna och över 40% av dess gasfyndigheter. Det växande behovet att möta internationella och lokala energibehov har lett till betydande investeringar i olje- och gassektorn under de senaste åren. Dessa investeringar stärkte Saudiarabiens position som en av de mest framstående oljeexportörerna globalt och drev Qatar som den största naturgasproducenten i regionen.

Både människor och utrustning utsätts för tuffa miljöer inom olje- och gasindustrin. Således är fjärrdrift, inspektion av anläggningar, övervakning av läckor och service av utrustning några av branschens kritiska rutinuppgifter. Samtidigt är ökad operativ effektivitet av yttersta vikt för denna kapitalintensiva industri, och som ett resultat har olje- och gasoperatörer digitaliserat flera aspekter av sin värdekedja (uppströms, mellanström och nedströms).

Teknik inklusive M2M, IoT, cloud computing och robotics har bland annat bidragit till att digitalisera branschen genom åren. Dessutom hjälper den ökande användningen av framväxande teknik som artificiell intelligens, maskininlärning, virtual reality (VR) och edge computing operatörerna att uppnå optimal prestanda, samtidigt som säkerhetsriskerna inom digitala oljefält minimeras. Emellertid har spridningen av dessa tekniker lett till en exponentiell tillväxt av datatrafiknivåer och behovet av realtidskommunikation, som befintliga äldre nätverk inte kan leverera.

 

5G Mobilt Bredband - Olja och Gas

Nyckelområden som 5G mobilt bredband kan användas för att förbättra tjänsterna

Röst: Traditionella kommunikationssystem mellan avlägsna olje- och gasanläggningar till stranden eller omgivande anläggningar är beroende av mycket dyra satellitlänkar. En stor satellitlänk ansluter offshore-plattformen, medan separata länkar krävs för varje omgivande fartyg. Satellitlänkar tillhandahåller dock endast röstkommunikation med intervallet endast begränsat till några miles och stöder inte data- och videoöverföring. Med framstegen inom telekommunikationsteknik dykt upp digital radiokommunikation som ger relativt snabbare och tillförlitlig kommunikation mellan specifika grupper eller individer. Eftersom efterfrågan på effektivare affärskritisk röstkommunikation fortsätter att växa kan olje- och gasindustrin dra nytta av 5G-nätverkets höga tillgänglighet, tillförlitlighet och servicekvalitet. Dessutom kommer 5G med nätverksskärningstekniker att möjliggöra prioritering av uppdragskritisk röstkommunikation med hög bandbredd och låg fördröjning eller jitter.

Gasdetektering och förebyggande

Läckagedetektering har varit en viktig del av olje- och gasindustrin för att förhindra olyckor och undvika funktionsfel i utrustningen. I detta avseende används sensorer som kan samla information om oönskade gasläckor för att undvika förluster av mänsklig såväl som annan infrastruktur. Det är viktigt att tillgängliggöra informationen som samlats in från dessa sensorer för operatörer för övervakning i realtid. Dessutom kan dessa system inte bara generera varningar utan också ge information till ställdon för att agera automatiskt för att stoppa läckaget och mildra konsekvenserna. 5G mobilt bredband möjliggör kommunikation över långa avstånd – överföring av sensordata från avlägsna offshore-platser till landanläggningar för centraliserad övervakning på ett effektivt sätt. Fördelen med 5G mobilt bredbandsnätverk jämfört med befintlig kommunikationsteknik som WIFI och 4G mobilt bredband är högre dataöverföringshastighet, lägre slut-till-slut-latens, möjligheten att ansluta ett stort antal anslutningspunkter och konsekvent upplevelsekvalitet.